ติดต่อเรา

 

   สำนักงานแรงงานจังหวัดสิงห์บุรี
ชั้น 2  ศาลากลางจังหวัดสิงห์บุรี  (หลังเก่า) ด้านพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 
 

ถนนสิงห์บุรี-บางพาน  อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี 16000
โทรศัพท์ / โทรสาร 0-3650-7199

  E-mail : sbr.labour@hotmail.com

    

 

คู่มือการให้บริการสิทธิกรณีเดินทางไปทำงานต่างประเทศ

 

 

แผนยุทธสาตร์/แผนปฏิบัติการ

 

แผนปฏิบัติการ ป้องกันการทุจริต จังหวัดสิงห์บุรี ประจำปี 2562