Hotline

Let workers trace the complaint The telephone hotline 1506 press 5

สถิติแรงงานจังหวัด

คู่มือการให้บริการสิทธิกรณีเดินทางไปทำงานต่างประเทศ

 

 

แผนยุทธสาตร์/แผนปฏิบัติการ

 

download

แผนปฏิบัติการ ป้องกันการทุจริต จังหวัดสิงห์บุรี ประจำปี 2562