โครงสร้างบุคคลากร

 

นางลัดดา   อุปสินธุ์

แรงงานจังหวัดสิงห์บุรี

 

นายจักรกฤษณ์ ง่อยจันทร์ 

นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ

 

นางสาวภาวนา  เสือน้อย

นักวิชาการแรงงานชำนาญการ

 

นางมาลี  รักเสนาะ

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นางสมหมาย เกิดศรี

พนักธุรการ ส.3

        

นายธีระ กลิ่นขจร

พนักงานขับรถยนต์ ส.2

            

 

 

 

นายจิณณวัตร  ชื่นสำราญ

เจ้าหน้าที่วิเคราะห

 

 

 

 

นางมณฑิรา  ใต้สว่าง

พนักงานทั่วไป