อาสาสมัครแรงงาน

 

 

 

 จำนวนอาสาสมัครแรงงานและเครือข่ายอาสาสมัครแรงงานในจังหวัดสิงห์บุรี ปี 2560

 

 

อำเภอ จำนวนแกนนำ
อาสาสมัครแรงงานประจำตำบล
จำนวน
เครือข่ายอาสาสมัครแรงงาน
รวม
เมือง 8 93 101
อินทร์บุรี 10 103 113
พรหมบุรี 7 70 77
บางระจัน 8 79 87
ค่ายบางระจัน 6 50 56
ท่าช้าง 4 25 29
รวม 43 420 463

 

 

 

  

 

 

หน้าที่ของอาสาสมัครแรงงานในการปฏิบัติหน้าที่ของอาสาสมัครแรงงาน ให้แสดงบัตรประจำตัวด้วย และอาสาสมัครแรงงาน มีหน้าที่ ดังนี้

อาสาสมัครแรงงานในประเทศ  มีหน้าที่ ดังต่อไปนี้

                1.  ประสานงานด้านแรงงานในพื้นที่ ระหว่างประชาชนในหมู่บ้านและชุมชนกับกระทรวงแรงงานหรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องในการขยายบริการด้านแรงงานไปสู่ประชาชนในหมู่บ้านและชุมชนอย่างทั่วถึง เช่น สอดส่อง ดูแล และเฝ้าระวังพฤติกรรมที่จะนำไปสู่ปัญหาการหลอกลวงคนหางาน การใช้แรงงานทั่วไป โดยเฉพาะแรงงานเด็กและแรงงานหญิงที่ไม่เป็นธรรม โดยแจ้งเบาะแสให้กระทรวงแรงงานหรือหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานในจังหวัดทราบอย่างรีบด่วน

                2.  เป็นสื่อกลางในการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้ ให้คำปรึกษา และแนะนำด้านแรงงานให้แก่ประชาชนในหมู่บ้านและชุมชน เช่น ด้านการจัดหางาน ให้ข้อมูลตำแหน่งงานว่าง ข่าวสารตลาดแรงงานข้อมูลเกี่ยวกับการหลอกลวงคนหางาน ด้านสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ให้ข้อมูลเกี่ยวกับข่าวสารการใช้แรงงาน โดยเฉพาะแรงงานเด็กและแรงงานหญิง สิทธิขั้นพื้นฐานของแรงงานหญิงที่ถูกต้องตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน ตลอดจนสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ที่ผู้ใช้แรงงานพึงได้รับจากกระทรวงแรงงาน

                3.  รวบรวมข้อมูลพื้นฐานด้านแรงงานในพื้นที่ ซึ่งกระทรวงแรงงานสามารถนำมาใช้วางแผนในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยรวบรวมข้อมูลด้านแรงงานเบื้องต้นในพื้นที่ และจัดทำรายงานตามแบบและระยะเวลาที่กำหนดแนบท้าย ส่งกระทรวงแรงงานหรือหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานในจังหวัดทราบ

                4.  ส่งเสริมประชาชนให้มีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านแรงงานในหมู่บ้านและชุมชนของตนเอง

                5.  ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องด้านแรงงานที่ได้รับมอบหมาย

อาสาสมัครแรงงานในต่างประเทศ  มีหน้าที่ ดังต่อไปนี้

                1.  ให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบด้านแรงงานให้กับคนไทยในต่างประเทศ

                2.  รวบรวมข้อมูล เหตุการณ์ และปัญหาข้อขัดแย้งด้านแรงงานที่เกิดขึ้นในพื้นที่ที่รับผิดชอบและรายงานต่อสำนักงานแรงงานไทยในต่างประเทศหรือสถานเอกอัครราชทูตไทยในต่างประเทศ

                3.  ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านแรงงานของสำนักงานแรงงานไทยในต่างประเทศหรือสถานเอกอัครราชทูตไทยในต่างประเทศ

                4.  สำรวจ ติดตามสภาพความเป็นอยู่ของแรงงานไทยในต่างประเทศเพื่อเป็นข้อมูลในการให้ความช่วยเหลือ

                5.  ส่งเสริมให้มีการรวมตัวของแรงงานไทยในต่างประเทศเพื่อจัดกิจกรรมด้านแรงงานอันประโยชน์ต่อส่วนรวม

                6.  ประสานความช่วยเหลือด้านแรงงานระหว่างแรงงานไทยกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในต่างประเทศ

                7.  ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องด้านแรงงานที่ได้รับมอบหมาย

 

 อาสาสมัครแรงงานระดับตำบล  ประจำปีงบประมาณ 2560

 - การประชุมการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครแรงงานในการดำเนินงานป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดสิงห์บุรี ประจำปี 2560 ภายใต้โครงการอาสาสมัครแรงงานต้านภัยยาเสพติด วันพฤหัสบดีที่ 8 ธันวาคม 2559 ณ ห้องประชุมนายทองแสงใหญ่ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดสิงห์บุรี

   

 

   

 

  

- การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาเครือข่ายอาสาสมัครแรงงานป้องกันยาเสพติด ภายใต้โครงการอาสาสมัครแรงงานต้านภัยยาเสพติด วันอังคารที่ 31 มกราคม 2560 ณ ห้องประชุมขุนสรรค์พันเรือง ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสิงห์บุรี

 

   

 

   

 

 

 

การประชุมประจำเดือนอาสาสมัครแรงงานระดับตำบล  ประจำปีงบประมาณ 2559

 

 

  

 

   

โครงการ “เสริมสร้างศักยภาพเครือข่ายอาสาสมัครแรงงานจังหวัดสิงห์บุรี” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

 ห้องประชุมนายทองแสงใหญ่  ชั้น 3  ศาลากลางจังหวัดสิงห์บุรี  และจังหวัดเพชรบูรณ์  ระหว่างวันที่ 14 - 16  มกราคม  2559 

 

 การบรรยายให้ความรู้งานบริการของกระทรวงแรงงานตามภารกิจของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน

 

 

 

ศึกษาดูงาน  ณ  โครงการพระราชดำริภูหินล่องกล้า ภูทับเบิก

และวัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว จังหวัดเพชรบูรณ์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คู่มือการให้บริการสิทธิกรณีเดินทางไปทำงานต่างประเทศ

 

 

แผนยุทธสาตร์/แผนปฏิบัติการ

 

แผนปฏิบัติการ ป้องกันการทุจริต จังหวัดสิงห์บุรี ประจำปี 2562