โครงการจ้างงานเร่งด่วนเพื่อและพัฒนาทักษะฝีมือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนด้านอาชีพ ปีงบประมาณ พ.ศ.2557

 

 

 

 

 

 

 

sites/singburi.mol.go.th/files/p2.pdf

จังหวัด: 
สิงห์บุรี