การประชุมคณะอนุกรรมการอัตราค่าจ้างขั้นต่ำจังหวัดสิงห์บุรี ประจำปี 2557

ครั้งที่  1/2557  เมื่อวันที่  28  มีนาคม  2557 

โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัด  (นายพงศ์รัตน์  ภิรมย์รัตน์)  เป็นประธานการประชุม
ณ  ห้องประชุมนายเมือง  ศาลากลางจังหวัดสิงห์บุรี

 

 

 

ครั้งที่ 2/2557  เมื่อวันที่  23  กรกฎาคม  2557 
โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี  (นายณรงค์  อ่อนสอาด)  เป็นประธานการประชุม
ณ  ห้องประชุมนายเมือง  ศาลากลางจังหวัดสิงห์บุรี

 

 

จังหวัด: 
สิงห์บุรี