คู่มือปฏิบัติงานของสำนักงานแรงงานจังหวัด

 

คู่มือปฏิบัติงานของสำนักงานแรงงานจังหวัดสิงห์บุรี

 

                                                                 

                                                                   ปีงบประมาณ 2562

                                 

ปีงบประมาณ 2561                                                    ปีงบประมาณ 2560

 

                                  

ปีงบประมาณ 2559 หมวด 1-2                    ปีงบประมาณ 2559 หมวด 3

 

 

 

 

  

คู่มือการให้บริการสิทธิกรณีเดินทางไปทำงานต่างประเทศ

 

 

แผนยุทธสาตร์/แผนปฏิบัติการ

 

แผนปฏิบัติการ ป้องกันการทุจริต จังหวัดสิงห์บุรี ประจำปี 2562