การประชุมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครแรงงานในการดำเนินงานป้องกันยาเสพติด จังหวัดสิงห์บุรี ประจำปี 2560

           เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2559  สำนักงานแรงงานจังหวัดสิงห์บุรี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดสิงห์บุรี ผู้แทนสำนักงาน ป.ป.ส.ภาค 1 ผู้แทน ศอ.ปส.จังหวัดสิงห์บุรีจัดการประชุมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครแรงงานในการดำเนินงานป้องกันยาเสพติด จังหวัดสิงห์บุรี ประจำปี 2560 ภายใต้โครงการอาสาสมัครแรงงานต้านภัยยาเสพติด  โดยมีนายทรงพล ใจกริ่ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี เป็นประธานเปิดการประชุม  ในการดำเนินโครงการอาสาสมัครแรงงานต้านภัยยาเสพติด ประจำปี 2560 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สถานประกอบการที่มีลูกจ้างต่ำกว่า 10 คนลงมา ได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับโทษภัยของยาเสพติดและตระหนักในปัญหายาเสพติด และเพื่อสร้างเสริมภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติดในกลุ่มแรงงานซึ่งอยู่ในสถานประกอบการที่มีลูกจ้างต่ำกว่า 10 คนลงมา และมีแนวทางการดำเนินงานโดยจัดประชุมเพื่อพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครแรงงาน โดยให้ความรู้เรื่องยาเสพติดและการสร้างเครือข่ายพร้อมจัดทำสถานการณ์ยาเสพติดในพื้นที่ อาสาสมัครแรงงานแจกสื่อรณรงค์ป้องกันยาเสพติด และสร้างเครือข่ายผู้นำด้านการต้านภัยยาเสพติด จากเครือข่ายอาสาสมัครแรงงานและสถานประกอบการที่มีลูกจ้างต่ำกว่า 10 คนลงมา 

           ในการประชุมนี้ เป็นส่วนหนึ่งของโครงการอาสาสมัครแรงงานต้านภัยยาเสพติด มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครแรงงานในการดำเนินงานป้องกันยาเสพติดในสถานประกอบการที่มีลูกจ้างต่ำกว่า 10 คนลงมา เพื่อให้อาสาสมัครแรงงานได้รับทราบสถานการณ์การแพร่ระบาดของยาเสพติดของกลุ่มแรงงานในสถานประกอบการในพื้นที่เพื่อให้อาสาสมัครแรงงานได้รับทราบนโยบายและยุทธศาสตร์ด้านยาเสพติดของรัฐบาลและแนวทางการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในกลุ่มแรงงาน/สถานประกอบการของปีงบประมาณ 2560 เพื่อให้อาสาสมัครแรงงานได้รับความรู้เกี่ยวกับโทษพิษภัยของยาเสพติด วิธีการป้องกันและหลักการพื้นฐานเกี่ยวกับบำบัดรักษายาเสพติด เพื่อให้อาสาสมัครแรงงานได้รับทราบเกี่ยวกับภารกิจหน้าที่ในการดำเนินงานป้องกันยาเสพติดในพื้นที่ และแนวทางในการขยายเครือข่ายอาสาสมัครแรงงานป้องกันยาเสพติด โดยผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย แกนนำอาสาสมัครแรงงานระดับตำบล พี่เลี้ยงอาสาสมัครแรงงาน ผู้แทนหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน ผู้แทน ศอ.ปส.จังหวัดสิงห์บุรี และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง รวมจำนวน 60 คน นอกจากนี้ยังได้รับการสนับสนุนวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากสำนักงาน ป.ป.ส.ภาค 1 

 

       

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

จังหวัด: 
สิงห์บุรี