ประกาศเชิดชูบุคคลภายในองค์กรมีคุณธรรมของสำนักงานแรงงานจังหวัดสิงห์บุรีประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 คือ นางสมหมาย เกิดศรี พนักงานธุรการ ส.4

 

 

 

คู่มือการให้บริการสิทธิกรณีเดินทางไปทำงานต่างประเทศ

 

 

แผนยุทธสาตร์/แผนปฏิบัติการ

 

แผนปฏิบัติการ ป้องกันการทุจริต จังหวัดสิงห์บุรี ประจำปี 2562