วันที่ 31 ตุลาคม 2562 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานแรงงานจังหวัดสิงห์บุรี ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดสิงห์บุรี สำนักงานแรงงานจังหวัดสิงห์บุรี ได้จัดประชุมหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดสิงห์บุรี ประจำเดือนตุลาคม 2562

 

จังหวัด: 
สิงห์บุรี

คู่มือการให้บริการสิทธิกรณีเดินทางไปทำงานต่างประเทศ

 

 

แผนยุทธสาตร์/แผนปฏิบัติการ

 

แผนปฏิบัติการ ป้องกันการทุจริต จังหวัดสิงห์บุรี ประจำปี 2562