แรงงานนอกระบบ

 

  

 

            จัดตั้งศูนย์ประสานงานและสนับสนุนเครือข่ายแรงงานนอกระบบจังหวัดสิงห์บุรี    

ณ   สำนักงานแรงงานจังหวัดสิงห์บุรี  เมื่อปี พ.ศ.  2558

 

 

คณะอนุกรรมการบริหารจัดการแรงงานนอกระบบจังหวัดสิงห์บุรี

ปี พ.ศ. 2559
 

 

ข้อมูลแรงงานนอกระบบจังหวัดสิงห์บุรี

ปี 2558

 

แหล่งที่มาของข้อมูลข้อมูลแรงงานนอกระบบ
สำนักงานเกษตรจังหวัดสิงห์บุรี 
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสิงห์บุรี 
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสิงห์บุรี  (คนพิการ)system/files/logo/thaebiiynkhnphikaar_phm.cch_.pdf
สำนักงานประมงจังหวัดสิงห์บุรีsystem/files/logo/raaychuueaerngngaannkrabb_pramng.pdf

 

 

 

แผนการตรวจแบบบูรณาการ  หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน
ตามนโยบายการขับเคลื่อนแรงงานนอกระบบ

จังหวัดสิงห์บุรี

 

ประจำปีงบประมาณแผนการตรวจแบบบูรณาการ
พ.ศ. 2557system/files/logo/aephnkaarktrwcch_pii_2557.pdf

พ.ศ. 2558

พ.ศ. 2559

system/files/logo/aephnkaartrwcch_pii_2558.pdf

system/files/aephnptibatikaartrwcchaebbbuurnaakaaraerngngaannkrabb2559_0.pdf

 

 

 

ศูนย์ประสานงานและสนับสนุนเครือข่ายแรงงานนอกระบบจังหวัดสิงห์บุรี 

 

             

คู่มือการให้บริการสิทธิกรณีเดินทางไปทำงานต่างประเทศ

 

 

แผนยุทธสาตร์/แผนปฏิบัติการ

 

แผนปฏิบัติการ ป้องกันการทุจริต จังหวัดสิงห์บุรี ประจำปี 2562