กิจกรรมชมรม To Be Number One จังหวัดสิงห์บุรี

17 ม.ค.2560 โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE ในสถานประกอบการจังหวัดสิงห์บุรี ประจำปี 2560

 

 

 

8-9 กันยายน 2559 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการดำเนินงาน TO BE NUMBER ONE

 

30 มีนาคม 2559 ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรีมอบใบประกาศเกียรติบัตรสนับสนุนการดำเนินงาน TO BE NUMBER ONE ปี 2559

 

23 กุมภาพันธ์ 2559 จังหวัดสิงห์บุรี โดยสำนักงานแรงงานจังหวัดสิงห์บุรี นำบริษัทเข้าร่วมประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ประจำปี 2559

 

2 กุมภาพันธ์ 2559 ศึกษาดูงาน ชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานประกอบการ

 

19 มกราคม 2559 คณะทำงานรณรงค์ TO BE NUMBER ONE ออกเยี่ยมให้คำแนะนำสถานประกอบการ ในจังหวัดสิงห์บุรี

 

18 มกราคม 2559 คณะทำงานรณรงค์ TO BE NUMBER ONE ออกเยี่ยมให้คำแนะนำสถานประกอบการ ในจังหวัดสิงห์บุรี

 

15 มกราคม 2559 คณะทำงานรณรงค์ TO BE NUMBER ONE ออกเยี่ยมให้คำแนะนำสถานประกอบการ ในจังหวัดสิงห์บุรี

 

18 ธันวาคม 2558 จังหวัดสิงห์บุรี จัดกิจกรรมการฝึกอบรม/สัมมนาโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (TO BE NUMBER ONE) 2559

           นายอัครเดช เจิมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรีเป็นประธานเปิดกิจกรรมการฝึกอบรม/สัมมนา โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (TO BE NUMBER ONE) ในสถานประกอบการ ที่ห้องประชุม นายทองแสงใหญ่ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดสิงห์บุรี เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2558 

นางจารุณี เขมะรังษี แรงงานจังหวัดสิงห์บุรี กล่าวว่า ตามที่จังหวัดสิงห์บุรี ได้มีนโยบายในการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างจริงจัง โดยให้มีการบูรณาการการทำงานในทุกภาคส่วน และกระทรวงแรงงานได้มอบหมายสำนักงานแรงงานจังหวัด ในการดำเนินโครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการ ประจำปี 2559 โดยดำเนินกิจกรรมตามยุทธศาตร์และแนวทางการดำเนินงานของโครงการ TO BE NUMBER ONE ตามพระปณิธานในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี องค์ประธานโครงการ
   สำหรับการจัดกิจกรรมการฝึกอบรมสัมมนาในครั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากศูนย์สุขภาพจิตที่ 3 กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข มาบรรยายสร้างความตระหนักรู้ให้กับสมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานประกอบการ และเตรียมความพร้อมในการเข้าร่วมประกวดของชมรมในสถานประกอบการระดับภาคและระดับประเทศ ประจำปี 2559 โดยมีผู้บริหารสถานประกอบการ ผู้แทนกรรมการชมรม TO BE NUMBER ONE ผู้แทนแรงงานจังหวัดสิงห์บุรี ผู้แทนสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี และผู้แทนศูนย์อำนวยการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 35 คน เพื่อรณรงค์ส่งเสริมแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืนต่อไป
 
 
         
 
 

 

คู่มือการให้บริการสิทธิกรณีเดินทางไปทำงานต่างประเทศ

 

 

แผนยุทธสาตร์/แผนปฏิบัติการ

 

แผนปฏิบัติการ ป้องกันการทุจริต จังหวัดสิงห์บุรี ประจำปี 2562