งบทดลอง สรจ. สิงห์บุรี

 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

            มกราคม   2561      กุมภาพันธ์ 2561     มีนาคม   2561     เมษายน 2561    พฤษภาคม  2561

            มิถุนายน  2561      กรกฎาคม  2561     สิงหาคม  2561     กันยายน 2561

  

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

 

                ตุลาคม  2561       พฤศจิกายน 2561    ธันวาคม  2561

                 มกราคม 2562       กุมภาพันธ์ 2562     มีนาคม 2562         เมษายน 2562    พฤษภาคม  2562

                 มิถุนายน 2562       กรกฎาคม 2562      สิงหาคม 2562         กันยายน 2562    

 

                                                      

คู่มือการให้บริการสิทธิกรณีเดินทางไปทำงานต่างประเทศ

 

 

แผนยุทธสาตร์/แผนปฏิบัติการ

 

แผนปฏิบัติการ ป้องกันการทุจริต จังหวัดสิงห์บุรี ประจำปี 2562