ช่องทางการร้องเรียน/ร้องทุกข์

 

ต้องการร้องเรียน / ร้องทุกข์ 

จากการให้บริการของหน่วยงานหรือเจ้าหน้าที่สำนักงานแรงงานจังหวัดสิงห์บุรี

แจ้งได้ที่

 
1. สายตรง  แรงงานจังหวัดสิงห์บุรี   โทร. 0-3650-7199  

2. จดหมายถึงแรงงานจังหวัดสิงห์บุรี  ได้  5  ทาง

2.1  ส่งทางไปรษณีย์   ตามที่อยู่นี้  "แรงงานจังหวัดสิงห์บุรี  สำนักงานแรงงานจังหวัดสิงห์บุรี  ชั้น 3  ศาลากลางจังหวัดสิงห์บุรี  อ. เมือง  จ. สิงห์บุรี   16000

2.2  ส่งที่ตู้รับเรื่องราวร้องทุกข์  (ตู้แดง) หน้าสำนักงานแรงงานจังหวัดสิงห์บุรี

2.3  ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอริคส์    E-mail:  sbr.labour@hotmail.com

2.4  ทาง Facebook สำนักงานฯ      https://www.facebook.com/singburi.labour

2.5  ทาง Twitter สำนักงานฯ          https://twitter.com/sbr_labour

 

 

 

 

นอกจากนี้แล้ว ท่านยังสามารถตรวจสอบคู่มือสำหรับประชาชน

โดยสามารถเข้าตรวจสอบออนไลน์ ได้ทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน

 

กระทรวงแรงงาน