วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย

วิสัยทัศน์
แรงงานมีศักยภาพ  สามารถตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงานและ มีคุณภาพชีวิตที่ดี
พันธกิจ
1. การเพิ่มศักยภาพแรงงานและผู้ประกอบการให้พร้อมรับกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงและสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด นโยบายกระทรวงแรงงาน และประเทศ
2. ส่งเสริมการมีงานทำทั้งในระบบและนอกระบบ แนะแนวอาชีพ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงาน คุ้มครองคนหางาน เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงบริการโดยสะดวก รวดเร็ว และประหยัด
3. ควบคุมกำกับดูแลการทำงานของคนต่างด้าวให้มีประสิทธิภาพ
4. คุ้มครองและส่งเสริมให้แรงงานทั้งในระบบและนอกระบบให้มีความมั่นคงในการทำงาน มีหลักประกันและมีคุณภาพชีวิตที่ดี
5. พัฒนาข้อมูลสารสนเทศด้านแรงงานเพื่อเป็นศูนย์กลางข้อมูลด้านแรงงานของจังหวัด

ประเด็นยุทธศาสตร์
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1  พัฒนาศักยภาพของแรงงานและผู้ประกอบการเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2  การส่งเสริมการมีงานทำการแนะแนวอาชีพ การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงาน และการคุ้มครองคนหางาน
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3  การควบคุม กำกับดูแลการทำงานของคนต่างด้าว
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4  ส่งเสริมผู้ใช้แรงงานทั้งในและนอกระบบให้ได้รับค่าตอบแทนและสวัสดิการที่เหมาะสม  มีความมั่นคงและคุณภาพชีวิตที่ดี
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5  ส่งเสริมและพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารและระบบการบริหารจัดการด้านแรงงาน
 
 
 
หมายเหตุ  : อ้างอิงตาม แผนยุทธศาสตร์ด้านแรงงานจังหวัดสิงห์บุรี ปี 2562-2564  
 

คู่มือการให้บริการสิทธิกรณีเดินทางไปทำงานต่างประเทศ

 

 

แผนยุทธสาตร์/แผนปฏิบัติการ

 

แผนปฏิบัติการ ป้องกันการทุจริต จังหวัดสิงห์บุรี ประจำปี 2562