แผนที่จังหวัด

 

แผนที่จังหวัดสิงห์บุรี

 

 

          จังหวัดสิงห์บุรีตั้งอยู่ทางภาคกลางตอนบนอยู่ห่างจากกรุงเทพมหานครประมาณ 142 กิโลเมตรมีเนื้อที่ทั้งสิ้น 822.478 ตารางกิโลเมตรหรือ 514,049  ไร่ มีประชากรรวม  210,239 แยกเป็นชาย 100,165 คน หญิง  110,074 คนแบ่งเขตการปกครองออกเป็น 6 อำเภอ 43 ตำบล 364  หมู่บ้าน 14  ชุมชน ดังนี้

                   1. อำเภอเมืองสิงห์บุรี     มี  8    ตำบล   58    หมู่บ้าน   14  ชุมชน

                   2. อำเภอบางระจัน        มี  8    ตำบล   77    หมู่บ้าน

                   3. อำเภอค่ายบางระจัน    มี  6    ตำบล   59    หมู่บ้าน

                   4. อำเภอพรหมบุรี         มี  7    ตำบล   42    หมู่บ้าน

                   5. อำเภอท่าช้าง           มี  4    ตำบล   23    หมู่บ้าน

                   6. อำเภออินทร์บุรี         มี  10   ตำบล  105   หมู่บ้าน

        การปกครองส่วนท้องถิ่น  ประกอบด้วยอำเภอ 6 อำเภอ องค์การบริหารส่วนจังหวัด จำนวน 1 แห่ง เทศบาลเมือง จำนวน 2 แห่ง เทศบาลตำบล จำนวน 6 แห่ง  และองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 33 แห่ง

อาณาเขตจังหวัดสิงห์บุรี คือ

ทิศเหนือ ติดต่อกับเขตอำเภอสรรพยาจังหวัดชัยนาท และเขตอำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์

ทิศใต้ ติดต่อกับเขตอำเภอไชโยเขตอำเภอโพธิ์ทอง และเขตอำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง

ทิศตะวันออก ติดต่อกับเขตอำเภอบ้านหมี่ และเขตอำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี

ทิศตะวันตก ติดต่อกับเขตอำเภอสรรคบุรีจังหวัดชัยนาท และเขตอำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี

 

«««««««««««««««««««««««««««««««« »»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»

 

คู่มือการให้บริการสิทธิกรณีเดินทางไปทำงานต่างประเทศ

 

 

แผนยุทธสาตร์/แผนปฏิบัติการ

 

แผนปฏิบัติการ ป้องกันการทุจริต จังหวัดสิงห์บุรี ประจำปี 2562