ข่าวเด่น

แบบสอบถามความคิอเห็นเพื่อประกอบการจัดทำ (ร่าง) อัตราค่าจ้างรายชั่วโมง สำหรับผู้สูงอายุ

 

จังหวัด: 
สิงห์บุรี
ภาพข่าว: 

สรจ.สิงห์บุรี ประชาสัมพันธ์คุณธรรมหลัก 4 ประการ ร่วมสร้างสังคมคุณธรรม

 

จังหวัด: 
สิงห์บุรี
ภาพข่าว: 

เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ช่องทางการร้องเรียนร้องทุกข์ ปัญหา

จังหวัด: 
สิงห์บุรี

แรงงานจังหวัดสิงห์บุรี รับสมัครผู้สนใจเข้าอบรมโครงการหมู่บ้านช่าง สร้างสรรค์งานในชุมชน

 

สำนักงานแรงงานจังหวัดสิงห์บุรี

ขอเชิญผู้สนใจสมัครเข้าอบรมโครงการหมู่บ้านช่าง สร้างสรรค์งานในชุมชน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับคุณภาพแรงงานในชุมชนสาขาอาชีพช่าง ให้ได้รับการอบรมความรู้และทักษะเพิ่มเติมในสาขาช่างตามความต้องการของชุมชน และมีรายได้เพิ่มขึ้น  สอบถามเพิ่มเติม โทร. 036-507199

จังหวัด: 
สิงห์บุรี
ภาพข่าว: 

การประชุมแถลงแผนปฏิบัติการที่สำคัญภายใต้นโยบายกระทรวงแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

 วันที่ 11 ต.ค.60 เวลา 13.30 น.เป็นต้นไป หัวหน้าหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดสิงห์บุรี ร่วมรับฟังการประชุมแถลงแผนปฏิบัติการที่สำคัญภายใต้นโยบายกระทรวงแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ผ่านระบบ VDO Conference ณ ห้องประชุมสำนักงานแรงงานจังหวัดสิงห์บุรี

   

จังหวัด: 
สิงห์บุรี
ภาพข่าว: 

ส่วนราชการออกตรวจเยี่ยม ช่วยป้องกันภัยน้ำท่วมจากสถานการณฺน้ำล้นตลิ่งแม่น้ำเจ้าพระยา

 วันที่ 9 ต.ค.60 เวลา 11.30 น. ร่วมคณะรองผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี (นายศิริชัย ศรีเหนี่ยง) และหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจทีมงานของเทศบาลเมือง และทีมงาน ผอ.แขวงทางหลวง ช่วยป้องกันภัยน้ำท่วมจากสถานการณฺน้ำล้นตลิ่งแม่น้ำเจ้าพระยา ในพื้นที่บริเวณใต้สะพานบางระจัน หมู่บ้านบางแคใน ต.บางกระบือ อ.เมือง จ.สิงห์บุรี

   

จังหวัด: 
สิงห์บุรี
ภาพข่าว: 

จังหวัด สิงห์บุรี ประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินส่วนราชการตามมาตรการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของจังหวัด

วันจันทร์ที่ 9 ตุลาคม 2560 ณ.ห้องประชุมนายจันทร์นวดเขี้ยวชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสิงห์บุรี นาย ศิริชัย ศรีเหนี่ยง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ ได้เข้าประชุมพร้อมรับฟังการชี้แจงแนวทางการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โดยมีการประชุม ผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกลของกระทรวงมหาดไทย โดยความเห็นชอบของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ เรื่อง มาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ เพื่อประโยชน์ในการปฏิรูประบบการบริหารราชการแผ่นดิน เรื่องการบริหารราชการต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจขอ

จังหวัด: 
สิงห์บุรี
ภาพข่าว: 

ขอเชิญ สถานประกอบการที่สนใจเข้าร่วมโครงการ "สถานประกอบการปลอดโรคปลอดภัย กายใจเป็นสุข ปี 2561"

           ด้วยกระทรวงสาธารณสุข โดยกรมควบคุมโรค ดำเนินโครงการสถานประกอบการปลอดโรคปลอดภัย กายใจเป็นสุข เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชากรวัยทำงานมีพฤติกรรมที่เหมาะสมไม่เสี่ยงต่อการเกิดโรค ไม่ติดต่อเรื้อรัง และโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม มีความปลอดภัยในการประกอบกิจอาชีพ รวมไปถึงการมีสุขภาพจิตในการทำงานที่ดี และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี ได้ขอความอนุเคราะห์สำนักงานแรงงานจังหวัดสิงห์บุรี ช่วยดำเนินการประชาสัมพันธ์โครงการดังกล่าว

จังหวัด: 
สิงห์บุรี
ภาพข่าว: 

ประชุมแกนนำอาสาสมัครแรงงาน ประจำเดือนกันยายน 2560

 วันนี้ (27 ก.ย. 60) สำนักงานแรงงานจังหวัดสิงห์บุรี จัดประชุมแกนนำอาสาสมัครแรงงาน ประจำเดือนกันยายน 2560 ณ ห้องประชุมนายทองแสงใหญ่ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดสิงห์บุรี (หลังใหม่) โดยมีนางจารุณี เขมะรังษี แรงงานจังหวัดสิงห์บุรี เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยพี่เลี้ยงอาสาสมัครแรงงานจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดสิงห์บุรี ร่วมประชาสัมพันธ์ข่าวสาร ชี้แจงภารกิจ และมอบหมายงานให้แก่แกนนำอาสามัครแรงงาน รวมทั้งได้ชี้แจงแนวทางการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ต่อไป

จังหวัด: 
สิงห์บุรี
ภาพข่าว: 
Syndicate content