Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดสิงห์บุรี

ติดต่อเรา

ที่ตั้ง

สำนักงานแรงงานจังหวัดสิงห์บุรี ศาลากลางจังหวัดสิงห์บุรี ชั้น 2 (อาคาร 3 ชั้น) ถนนสิงห์บุรี - บางพาน อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี 16000

โทรศัพท์

0-3650-7199

สำนักงานแรงงานจังหวัดสิงห์บุรี

ชั้น 2  ศาลากลางจังหวัดสิงห์บุรี  (หลังเก่า) ด้านพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5  

ถนนสิงห์บุรี-บางพาน  อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี 16000

โทรศัพท์ 0-3650-7199

โทรสาร 0-3650-7199

E-mail : singburi@mol.mail.go.th, sbr.labour@hotmail.com

TOP