Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดสิงห์บุรี

วิสัยทัศน์พันธกิจ

วิสัยทัศน์

 แรงงานมีศักยภาพสูง มีงานทำและมีหลักประกันทางสังคมที่ดี

พันธกิจ

         1) พัฒนาฝีมือและสร้างทักษะประชากรวัยแรงงานและสถานประกอบกิจการให้สอดรับกับความต้องการของตลาดและการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี

         2) สร้างโอกาสการมีงานทำที่ดีให้ประชาชนทุกกลุ่ม

         3) สร้างหลักประกันทางสังคม การคุ้มครอง และความปลอดภัยแรงงาน

         4) บริหารจัดการองค์กร บุคลากร ด้วยหลักธรรมาภิบาลและเสริมสร้างการมีส่วนร่วมในองค์กร

ประเด็นยุทธศาสตร์

แนวทางการพัฒนาที่ 1  :  การพัฒนาฝีมือและสร้างทักษะประชากรวัยแรงงานและสถานประกอบกิจการให้สอดรับกับความต้องการของตลาดและการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี

เป้าประสงค์

 1. แรงงานมีผลิตภาพ มีสมรรถนะได้มาตรฐาน และมีทักษะฝีมือสอดคล้องกับความต้องการของตลาดและการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี
 2. สถานประกอบการมีความพร้อมด้านคุณภาพแรงงาน และมีความรับผิดชอบต่อสังคม

แนวทางการพัฒนาย่อย

 1. พัฒนาฝีมือและสร้างทักษะที่จำเป็นให้กับประชากรวัยแรงงาน เพื่อรองรับการความต้องการของตลาดแรงงาน และเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี
 2. พัฒนาและสนับสนุนให้สถานประกอบกิจการเข้าสู่ระบบมาตรฐานแรงงาน เพื่อพัฒนาคุณวุฒิวิชาชีพของแรงงาน

ตัวชี้วัดระดับแนวทางการพัฒนา (ระดับ Outcome)

ผลิตภาพการผลิตของปัจจัยแรงงานด้านรายได้เพิ่มขึ้นไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๒.๕ ต่อปี

แนวทางการพัฒนาที่ 2  :  การสร้างงาน สร้างอาชีพที่มีคุณภาพให้กับประชาชน  ทุกกลุ่ม                 

เป้าประสงค์

 • แรงงานทุกกลุ่ม ได้รับโอกาสการมีงานทำที่ดี มีทางเลือกในการประกอบอาชีพและการจ้างงานที่เหมาะสม เป็นธรรม

แนวทางการพัฒนาย่อย

 • ส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมการจัดหาแรงงานและสร้างฐานข้อมูลในการวิเคราะห์ความต้องการ แรงงานในตลาด
 • ส่งเสริมสนับสนุนการให้บริการแนะแนวอาชีพและจัดหางานเชิงรุก
 • ส่งเสริมให้แรงงานนอกระบบให้มีงานทำ มีรายได้ สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและได้รับการคุ้มครองตามที่กฎหมายกำหนด

ตัวชี้วัดระดับแนวทางการพัฒนา (ระดับ Outcome)

แรงงานทุกกลุ่มเป้าหมายมีงานทำมากกว่า ร้อยละ ๖๐

แนวทางการพัฒนาที่ 3  : พัฒนาหลักประกันทางสังคม การคุ้มครอง และความปลอดภัยด้านแรงงาน

เป้าประสงค์

 • แรงงานได้รับความคุ้มครองและสิทธิประโยชนตามกฎหมาย มีหลักประกันทางสังคม ที่มั่นคง และมีคุณภาพชีวิตที่ดี
 • ป้องกันไม่ให้เกิดการปัญหาใช้แรงงานเด็กและการค้ามนุษย์

แนวทางการพัฒนาย่อย

 • สร้างความตระหนักรู้ถึงความสำคัญของการมีหลักประกันทางสังคมและพัฒนาให้แรงงานเข้าสู่ระบบหลักประกันทางสังคม ทั้งภาคบังคับ หรือภาคสมัครใจ
 • ส่งเสริมและผลักดันให้แรงงานต่างด้าวถูกกฎหมายเข้าสู่ระบบหลักประกันทางสังคมส่งเสริมการปฏิบัติและการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองและความปลอดภัยของแรงงานอย่างเคร่งครัด

ตัวชี้วัดระดับแนวทางการพัฒนา (ระดับ Outcome)

สัดส่วนผู้ประกันตนตามกฎหมายประกันสังคมต่อกำลังแรงงาน (เพิ่มขึ้นไม่ต่ำกว่า ร้อยละ ๓.๔ ต่อปี)

แนวทางการพัฒนาที่ 4  :  การบริหารจัดการองค์กร โดยยึดหลักธรรมาภิบาล ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในองค์กรและให้ความสำคัญกับการใช้ระบบสารสนเทศที่มีคุณภาพ        

เป้าประสงค์

 1. ปรับเปลี่ยนองค์กรให้มีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพสูง ทันสมัยคล่องตัว และมีธรรมาภิบาล
 2. บุคลากรและภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการองค์กร
 3. มีระบบสารสนเทศที่มีความเชื่อมโยงสามารถให้บริการได้อย่างมีคุณภาพ

แนวทางการพัฒนาย่อย

 • พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศให้เกิดการเชื่อมโยงกับทุกส่วนงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อการเข้าถึงและการให้บริการอย่างมีคุณภาพ
 • จัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศด้านแรงงาน เพื่อเป็นส่วนสนับสนุนการบริหารงาน
 • ส่งเสริมความร่วมมือกับเครือข่ายด้านแรงงานให้เข้มแข็ง
 • เสริมสร้างภาพลักษณ์องค์กรด้วยการสื่อสารประชาสัมพันธ์ที่รวดเร็วเป็นปัจจุบันและมีประสิทธิภาพ

 

หมายเหตุ  : อ้างอิงตาม แผนปฏิบติงานด้านแรงงานจังหวัดสิงห์บุรี ปี 2566

Custom writings for your business’ world is a spot. There are a whole lot of things and thoughts that you can do write my essay for me to improve the appearance and feel of your company, with habit writings you are able to be so get started!

495
TOP