Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดสิงห์บุรี

อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ

 

         <<<<<<<<รวมประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง>>>>>>>

ข้อแนะนำการปรับค่าจ้าง

ดาวน์โหลด  ประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง เรื่อง ข้อแนะนำการปรับค่าจ้าง ปี 2553/2554 แก่ภาคเอกชน
ดาวน์โหลด   ประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง เรื่อง ข้อแนะนำการปรับค่าจ้าง ปี 2552/2553 แก่ภาคเอกชน
ดาวน์โหลด  ประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง เรื่อง ข้อแนะนำการปรับค่าจ้าง ปี 2551/2552 แก่ภาคเอกชน
ดาวน์โหลด   ประกาศคณะกรรมการค่าจ้างเรื่อง ข้อแนะนำการปรับค่าจ้างประจำปี 2550/2551 แก่ภาคเอกชน

ผลการดำเนินงาน

ดาวน์โหลด คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการค่าจ้างชุดที่ 21
ดาวน์โหลด คำสั่งแต่งตั้งที่ปรึกษาคณะกรรมการค่าจ้างชุดที่ 21
ดาวน์โหลด แผนการดำเนินงานของคณะกรรมการค่าจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ดาวน์โหลด คู่มือการปฏิบัติงานของสำนักงานคณะกรรมการค่าจ้าง
ดาวน์โหลด คู่มือและขั้นตอนการดำเนินการสรรหาคณะอนุกรรมการพิจารณาอัตราค่าจ้างขั้นต่ำจังหวัดในคณะกรรมการค่าจ้างชุดที่ 21
ดาวน์โหลด กิจกรรมอื่นๆ

การประชุมของคณะกรรมการค่าจ้างชุดที่ 21

ประชุมคณะกรรมการค่าจ้างชุดที่ 21 ครั้งที่ 4/2565
ประชุมคณะกรรมการค่าจ้างชุดที่ 21 ครั้งที่ 3/2565
ประชุมคณะกรรมการค่าจ้างชุดที่ 21 ครั้งที่ 2/2565
ประชุมคณะกรรมการค่าจ้างชุดที่ 21 ครั้งที่ 1/2565
ประชุมคณะกรรมการค่าจ้างชุดที่ 21 ครั้งที่ 10/2564
ประชุมคณะกรรมการค่าจ้างชุดที่ 21 ครั้งที่ 9/2564
ประชุมคณะกรรมการค่าจ้างชุดที่ 21 ครั้งที่ 8/2564
ประชุมคณะกรรมการค่าจ้างชุดที่ 21 ครั้งที่ 7/2564
ประชุมคณะกรรมการค่าจ้างชุดที่ 21 ครั้งที่ 6/2564
ประชุมคณะกรรมการค่าจ้างชุดที่ 21 ครั้งที่ 5/2564
ประชุมคณะกรรมการค่าจ้างชุดที่ 21 ครั้งที่ 4/2564
ประชุมคณะกรรมการค่าจ้างชุดที่ 21 ครั้งที่ 3/2564
ประชุมคณะกรรมการค่าจ้างชุดที่ 21 ครั้งที่ 2/2564
ประชุมคณะกรรมการค่าจ้างชุดที่ 21 ครั้งที่ 1/2564
ประชุมคณะกรรมการค่าจ้างชุดที่ 21 ครั้งที่ 2/2563
ประชุมคณะกรรมการค่าจ้างชุดที่ 21 ครั้งที่ 1/2563

อื่นๆ

ดาวน์โหลด รายงานผลการดำเนินงานคณะกรรมการค่าจ้าง ชุดที่ 20 ระหว่างวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 – 21 กันยายน 2563
ดาวน์โหลด สรุปมติการประชุมคณะกรรมการค่าจ้างชุดที่ 19 จำนวน 10 เรื่อง 
ดาวน์โหลด  ข้อมูลผลการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การกำหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ
ดาวน์โหลด พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2551
1352
TOP