Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดสิงห์บุรี

ITA-สำนักงานแรงงานจังหวัดสิงห์บุรี

โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
(Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

1. ข้อมูล ITA 2561

– หลักการและเหตุผล
– วัตถุประสงค์
– ประโยชน์ที่จะได้รับ
– กลุ่มเป้าหมาย
– ขอบเขตการดำเนินงาน
– กรอบแนวคิดและขอบเขต
– ระยะเวลาดำเนินงาน
– ขั้นตอนการดำเนินงาน
– ปฏิทินและกรอบการประเมินฯ
– คู่มือการประเมินคุณธรรมฯ (ที่ปรึกษา)
– คู่มือการประเมินคุณธรรมฯ (สำนักงาน ป.ป.ช.)
2. ประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต
– คำกล่าวแสดงเจตจำนงผู้บริหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
– ประกาศจังหวัดสิงห์บุรี เรื่อง การประกาศเจตจำนงในการบริหารงาน การเสริมสร้างวัฒนธรรม ค่านิยม สุจริต และการต่อต้านการทุจริตของจังหวัดสิงห์บุรี
3. ประกาศจังหวัดสิงห์บุรี เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานจังหวัดสิงห์บุรี
4. ประกาศจังหวัดสิงห์บุรี เรื่อง มาตรการ กลไกในการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานเพื่อขับเคลื่อนแผนพัฒนาจังหวัด

5. ประกาศจังหวัดสิงห์บุรี เรื่อง มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในการจัดซื้อจัดจ้าง และแนวทางการตรวจสอบบุคลากรภายในส่วนราชการในสังกัดจังหวัดสิงห์บุรี

6. ประกาศจังหวัดสิงห์บุรี เรื่อง มาตรการในการจัดการเรื่องร้องเรียนของจังหวัดสิงห์บุรี
7. ประกาศจังหวัดสิงห์บุรี เรื่อง มาตรการป้องกันการรับสินบนของส่วนราชการจังหวัดสิงห์บุรี
8. ประกาศจังหวัดสิงห์บุรี เรื่อง มาตรการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล

ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล ประกอบด้วย 5 ตัวชี้วัดย่อย (33 ข้อมูล) ดังต่อไปนี้

|O1 โครงสร้าง

|O2 ข้อมูลผู้บริหาร

|O3 อำนาจหน้าที่

|O4  แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน

|O5 ข้อมูลการติดต่อ 

|O6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

|O7 ข่าวประชาสัมพันธ์

|O8 Q&A 

|O9 Social Network

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน

|O10 แผนดำเนินงานประจำปี

|O11 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน|

|O12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

|O13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

|O14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

|O15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

|O16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

|O17 E-Service

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ

|O18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

|O19 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี  รอบ 6 เดือน

|O20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

|O21 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
แบบลงนามรับทราบ
|O22 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

|O23 สรุปผลการจัดซื้อ จัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

|O24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

|O25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

ประกาศ
แบบลงนามรับทราบ
|O26 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

|O27  หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

|O28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส

|O29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

ประกาศ
แบบลงนาม
|O30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต

แบบรายงานข้อมูล
แบบลงนาม
|O31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี

|O32 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

|O33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต

ประเด็นสำรวจ ประกอบด้วย 2 ตัวชี้วัดย่อย (15 ข้อมูล) ดังต่อไปนี้

ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

|O34 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

ประกาศ
แบบลงนาม
|O35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

|O36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

|O37 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

|O38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

|O39 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี

|O40 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน

|O41 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

ตัวชี้วัดย่อย 10.2 มาตรภายในเพื่อป้องกันการทุจริต

|O42 มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ

|O43  มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม

ประกาศจังหวัด
ประกาศสำนักงานแรงงาน
แบบลงนาม
ภาพกิจกรรม
|O44 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ
แบบลงนาม
|O45 มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

 หลักเกณฑ์การปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียน
 แบบลงนาม
|O46 มาตรการป้องกันการรับสินบน

ประกาศ
แบบลงนาม
|O47 มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม

ประกาศ
แบบลงนาม

TOP