Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดสิงห์บุรี

ITA สรจ.สิงห์บุรี

การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ ปี 2566

O1   โครงสร้าง

O2   ข้อมูลผู้บริหาร

O3   อำนาจหน้าที่

O4   แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน

O5   ข้อมูลการติดต่อ

O6   กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

O7   ข่าวประชาสัมพันธ์

O8   Q&A

O9   Social Network  Facebook                                                               

O10  นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล                                         

O11  แผนดำเนินงานประจำปีและการใช้งบประมาณประจำปี

O12  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน

O13  รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

O14   คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

O15   คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

O16   ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

O17   รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

O18   e – Service

O19   แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

O20   ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

O21   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

O22   รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

O23   นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

O24   การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

O25   หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

O26   รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

O27   แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

O28   ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

O29   ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี

O30   การเปิดโอกาศให้เกิดการมีส่วนร่วม

O31    ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย NO Gift Policy จากการปฏฺบัติหน้าที่

O32   การสร้างวัฒนธรรม

O33   รายงานผลตามนโยบาย NO Gift Policy 

O34   การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี

O35   การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ                                                                                        

O36   แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

O37   รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน

O38   รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

O39   ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ

O40  การขับเคลื่อนจริยธรรม 

O41   การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่รัฐ                                                                                                                                             

O42   มาตราการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน                                                                                               

O43   การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

551
TOP