Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดสิงห์บุรี

ITA สรจ.สิงห์บุรี

 

การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ ปี 2567

O1   โครงสร้าง

O2   ข้อมูลผู้บริหาร

O3   อำนาจหน้าที่

O4   ข้อมูลการติดต่อ

O5   ข่าวประชาสัมพันธ์

O6   Q&A

O7   แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน

O8  แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

O9  รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

O10   คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

O11   คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

O12   ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

O13   e – Service

O14  รายงานจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

O15   ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

O16   ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ 

O17   รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

O18   การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 

O19   รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 

O20   ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ

O21  การขับเคลื่อนจริยธรรม    

O22  แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

O23   ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ  

O24  ข้อมูลสถิติร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

O25   การเปิดโอกาศให้เกิดการมีส่วนร่วม

O26    ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย NO Gift Policy จากการปฏฺบัติหน้าที่

O27   การสร้างวัฒนธรรม NO Gift Policy 

O28   รายงานผลตามนโยบาย NO Gift Policy 

O29   รายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา

O30  การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน

O31   การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี

O32   แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

O33   รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

O34  มาตราการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน   

O35  รายงานผลการดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

747
TOP