Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดสิงห์บุรี

การตรวจราชการกระทรวงแรงงาน รอบที่ 3 (Monitoring/Evaluation) จังหวัดสิงห์บุรี

pll_content_description

 วันที่ 16 ส.ค.60 ร่วมให้การต้อนรับ นายวิวัฒน์ จิระพันธ์วานิช ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน ในโอกาสมาตรวจติดตามความก้าวหน้าผลการปฏิบัติงานตามแผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการดระทรวงแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 รอบที่ 3 (Monitoring/Evaluation) พร้อมตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานศูนย์รับแจ้งการขอใช้แรงงานต่างด้าว/ตรวจสอบคัดกรองความสัมพันธ์นายจ้าง-ลูกจ้าง ของจังหวัดสิงห์บุรี

   

   

   

จังหวัด: 
สิงห์บุรี
TOP