Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดสิงห์บุรี

การประชุมคณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน จังหวัดสิงห์บุรี ครั้งที่2/2560

pll_content_description

 เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2560 เวลา 14.00 น. สำนักงานแรงงานจังหวัดสิงห์บุรี โดยนางจารุณี เขมะรังษี แรงงานจังหวัดสิงห์บุรี  จัดประชุมคณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน จังหวัดสิงห์บุรี ซึ่งมีนายทรงพล ใจกริ่ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี เป็นประธานการประชุม คณะทำงานฯ ประกอบด้วย ผู้แทนหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดสิงห์บุรี พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสิงห์บุรี ผู้แทนสถานีตำรวจภูธรทุกแห่ง และปลัดอำเภอหัวหน้าฝ่ายความมั่นคงทุกอำเภอ เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมาและพิจารณากรอบแนวทางการดำเนินงานด้านการป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงานในปีต่อไป ณ ห้องประชุมนายทองแก้ว นายดอก ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดสิงห์บุรี (หลังเก่า)

 

   

   

   

 

 

จังหวัด: 
สิงห์บุรี
TOP