Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดสิงห์บุรี

การประชุมประจำเดือนหัวหน้าส่วนราชการกระทรวงแรงงาน จังหวัดสิงห์บุรี

pll_content_description

 วันนี้ 5 มิ.ย.60 เวลา 13.00น. นายทรงพล ใจกริ่ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี เป็นประธานในการประชุมประจำเดือนหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดสิงห์บุรี ครั้งที่ 3/2560 เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานของหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดสิงห์บุรี แผนการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ณ ห้องประชุมสำนักงานแรงงานจังหวัดสิงห์บุรี ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดสิงห์บุรี (หลังเก่า)

 
 
     
 
     
 
     
 
 
จังหวัด: 
สิงห์บุรี
TOP