Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดสิงห์บุรี

การประชุมเพื่อพิจารณาระดมความคิดเห็นในการปรับปรุงระเบียบกระทรวงแรงงานว่าด้วยอาสาสมัครแรงงาน

pll_content_description

เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2560 เวลา 13.30 น. นางจารุณี เขมะรังษี แรงงานจังหวัดสิงห์บุรี เป็นประธานในการประชุมเพื่อพิจารณาระดมความคิดเห็นในการปรับปรุงระเบียบกระทรวงแรงงานว่าด้วยอาสาสมัครแรงงาน พ.ศ…….. ณ ห้องประชุมสำนักงานแรงงานจังหวัดสิงห์บุรี ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย พี่เลี้ยงอาสาสมัครแรงงานจากหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดสิงห์บุรี และตัวแทนอาสาสมัครแรงงานจังหวัดสิงห์บุรี

 

     

 

     

 

 

จังหวัด: 
สิงห์บุรี
TOP