Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดสิงห์บุรี

การประชุมแถลงแผนปฏิบัติการที่สำคัญภายใต้นโยบายกระทรวงแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

pll_content_description

 วันที่ 11 ต.ค.60 เวลา 13.30 น.เป็นต้นไป หัวหน้าหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดสิงห์บุรี ร่วมรับฟังการประชุมแถลงแผนปฏิบัติการที่สำคัญภายใต้นโยบายกระทรวงแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ผ่านระบบ VDO Conference ณ ห้องประชุมสำนักงานแรงงานจังหวัดสิงห์บุรี

   

   

จังหวัด: 
สิงห์บุรี
TOP