Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดสิงห์บุรี

การฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ปี 2560

pll_content_description

      วันนี้ 7 กันยายน เวลา 10.30 น สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสิงห์บุรี และสำนักงานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย ร่วมกับ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) จัดอบรมดับเพลิงขั้นต้นให้กับบุคลากรของหน่วยราชการที่ตั้งอยู่ในศาลากลางจังหวัดสิงห์บุรี จำนวน 25 หน่วยงานราชการ โดยมีผู้เข้าอบรมทั้งสิ้นจำนวน 48 คน ณ ห้องประชุมขุนสรรค์ พันเรือง ศาลากลางจังหวัดสิงห์บุรี(หลังใหม่) 

     ทั้งนี้การอบรมแบ่งออกเป็นภาคทฤษฎี บรรยายให้ความรู้เรื่องการป้องกันและระงับอัคคีภัย โดยทีมผจญเพลิงบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) เพื่อเป็นซักซ้อมและเตรียมความพร้อมการฝึกซ้อมดับเพลิงเพื่อทำความเข้าใจเมื่อไฟไหม้ มีการฝึกปฎิบัติดับเพลิงโดยสมมุติเหตุการณ์เกิดเหตุเพลิงไหม้ขึ้นที่ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดสิงห์บุรี(หลังเก่า) มีคนกดสัญญาณแจ้งเตือนอัคคีภัย หัวหน้าส่วนราชการนำคนอพยพมาที่จุดรวมพล ตรวจสอบรายชื่อของแต่ละหน่วยงาน แจ้งผู้บาดเจ็บที่ยังติดอยู่ในอาคารให้ร่วมกตัญญูจังหวัดสิงห์บุรีทราบแล้วนำมาปฐมพยาบาลเบื้องต้นและขนย้ายผู้บาดเจ็บส่งโรงพยาบาลอย่างปลอดภัย ต่อจากนั้นรถดับเพลิงเทศบาลเมืองสิงห์บุรีเข้าระงับเหตุอัคคีภัย เป็นการจำลองเหมือนสถานการณ์จริง
     สำหรับการอบรมดับเพลิงขั้นต้น ฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ที่กำหนดจัดขึ้นในวันที่ 6-7 กันยายน 2560 เป็นกิจกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินการตามโครงการ Safety Thailand ระดับจังหวัดสิงห์บุรี และ เป็นการปฎิบัติตาม พ.ร.บ.ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ.2554 มาตรา 3 วรรค 2 ซึ่งกำหนดให้หน่วยราชการ ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น ต้องจัดให้มีมาตรฐานในการบริหารจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
   
 
   
 
   
จังหวัด: 
สิงห์บุรี
TOP