Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดสิงห์บุรี

จังหวัด สิงห์บุรี ประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินส่วนราชการตามมาตรการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของจังหวัด

pll_content_description

วันจันทร์ที่ 9 ตุลาคม 2560 ณ.ห้องประชุมนายจันทร์นวดเขี้ยวชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสิงห์บุรี นาย ศิริชัย ศรีเหนี่ยง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ ได้เข้าประชุมพร้อมรับฟังการชี้แจงแนวทางการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โดยมีการประชุม ผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกลของกระทรวงมหาดไทย โดยความเห็นชอบของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ เรื่อง มาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ เพื่อประโยชน์ในการปฏิรูประบบการบริหารราชการแผ่นดิน เรื่องการบริหารราชการต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ด้านประสิทธิภาพ ความคุ้มค่า ในเชิงภารกิจแห่งรัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การลดภารกิจและยุบเลิกหน่วยงานที่ไม่จำเป็น การกระจายภารกิจและทรัพยากรให้แก่ท้องถิ่น การกระจายอำนาจตัดสินใจ การอำนวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาชนมีผู้รับผิดชอบต่อผลของงาน การปรับปรุงคุณภาพ การให้บริการจึงเป็นแนวทางหนึ่งที่จำเป็นอย่างยิ่งเพื่อให้การบริหารราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถตอบสนองตามความต้องการของ ประชาชน ในการปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการต้องใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งให้คำนึงถึงความรับผิดชอบของผู้ปฏิบัติ ราชการ การมีส่วนร่วมของประชาชน การเปิดเผยข้อมูล การติดตามตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติราชการ

   

   

   

จังหวัด: 
สิงห์บุรี
TOP