Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดสิงห์บุรี

ตรวจติดตามการดำเนินงานโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ จังหวัดสิงห์บุรี ปี 2560

pll_content_description

 วันที่ 3 ก.ค. 2560 เวลา 08.00 – 14.30 น. นางจารุณี เขมะรังษี แรงงานจังหวัดสิงห์บุรี มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ ตรวจติดตามการดำเนินงานโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ จังหวัดสิงห์บุรี ปี 2560 จำนวน  9  กิจกรรม/รุ่น ดังนี้

1) หลักสูตรช่างปูกระเบื้อง ต.พิกุลทอง อ.ท่าช้าง
2) หลักสูตรช่างปูกระเบื้อง ต.โพธิ์ประจักษ์ อ.ท่าช้าง
3) หลักสูตรช่างปูน ต.บ้านหม้อ อ.พรหมบุรี
4) หลักสูตรการทำไม้กวาดดอกหญ้า ต.บางน้ำเชี่ยว อ.พรหมบุรี
5) กิจกรรมการขุดลอกคูคลองฯ ต.ม่วงหมู่ อ.เมือง
6) หลักสูตรการจักสาน ต.ต้นโพธิ์ อ.เมือง
7) หลักสูตรช่างปูน ต.ทับยา อ.อินทร์บุรี
8) หลักสูตรการทำกระเป๋าด้นมือ ต.ประศุก อ.อินทร์บุรี
9) หลักสูตรการทำไม้กวาดดอกหญ้า ต.น้ำตาล อ.อินทร์บุรี
 
   
 
   
 
   
 
   
 

 

จังหวัด: 
สิงห์บุรี
TOP