Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดสิงห์บุรี

ตรวจสถานประกอบกิจการกลุ่มเสี่ยง ประเภทฟาร์มจระเข้

pll_content_description

 วันที่ 6 ก.ค. 2560 นางจารุณี เขมะรังษี แรงงานจังหวัดสิงห์บุรี มอบหมายให้นายจักรกฤษณ์ ง่อยจันทร์ นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ และนางสมหมาย เกิดศรี ร่วมกับผู้แทนหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดสิงห์บุรี และผู้แทนสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสิงห์บุรี ออกตรวจสถานประกอบกิจการกลุ่มเสี่ยง ประเภทฟาร์มจระเข้ ในพื้นที่ อ.บางระจัน 1 แห่ง อ.ค่ายบางระจัน 1 แห่ง และ อ.ท่าช้าง 1 แห่ง ตามแผนบูรณาการการป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน ผลการตรวจไม่พบการกระทำความผิดปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน

 

   

 

   

จังหวัด: 
สิงห์บุรี
TOP