Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดสิงห์บุรี

ประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2560

pll_content_description

 วันที่ 3 เมษายน 2560 เวลา 10.00 น. นายพศิน โกมลวิชญ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2560 จังหวัดสิงห์บุรี ณ ห้องประชุมสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสิงห์บุรี ชั้น 2  โดยมีนายอดิศักดิ์ ไพบูลย์ศิริ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสิงห์บุรี เป็นเลขานุการ และมีแรงงานจังหวัด (นางจารุณี เขมะรังษี) ผอ.สนง.พัฒนาฝีมือแรงงานสิงห์บุรี (นายเลอพงษ์ แตงเนียม) สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสิงห์บุรี (นางสาวพรประไพ อัศวเหม) ร่วมเป็นคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์จังหวัดสิงห์บุรี ได้เข้าร่วมประชุมด้วย

 

จังหวัด: 
สิงห์บุรี
TOP