Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดสิงห์บุรี

ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารจัดการแรงงานนอกระบบจังหวัดสิงห์บุรี ครั้งที่ 2/2560

pll_content_description

เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2560 สำนักงานแรงงานจังหวัดสิงห์บุรี โดยนางจารุณี เขมะรังษี แรงงานจังหวัดสิงห์บุรี ดำเนินการจัดประชุมคณะอนุกรรมการบริหารจัดการแรงงานนอกระบบจังหวัดสิงห์บุรี ครั้งที่ 2/2560 ณ ห้องประชุมสำนักงานประกันสังคมจังหวัดสิงห์บุรี โดยมีนายทรงพล ใจกริ่ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี เป็นประธานการประชุม เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริม คุ้มครอง และพัฒนาแรงงานนอกระบบของจังหวัดฯ ในรอบปีที่ผ่านมา และรับฟังข้อเสนอแนะของอนุกรรมการ เพื่อขับเคลื่อนงานด้านแรงงานนอกระบบ

 

   

   

  

จังหวัด: 
สิงห์บุรี
TOP