Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดสิงห์บุรี

ประชุมจัดทำแผนยุทธศาสตร์ด้านแรงงานระดับจังหวัด ปี 2562-2564

pll_content_description

 เมื่อวันที่ 22 ก.พ.60 สำนักงานแรงงานจังหวัดสิงห์บุรี จัดประชุมคณะทำงานจัดทำแผนยุทธศาสตร์ด้านแรงงานระดับจังหวัด ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสิงห์บุรี เพื่อทบทวนแผนยุทธศาสตร์ด้านแรงงานจังหวัดสิงห์บุรี พ.ศ.2560-2564 และพิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร์ด้านแรงงานระดับจังหวัด พ.ศ.2562-2564  โดยมีอาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีเป็นที่ปรึกษาและแนะนำการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ฯ ดังกล่าว

 

จังหวัด: 
สิงห์บุรี
TOP