Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดสิงห์บุรี

ประชุมเตรียมการรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนา พรรณวดี

pll_content_description

วันที่ 17 พ.ค.60   นางจารุณี เขมะรังษี แรงงานจังหวัดสิงห์บุรี  ได้เข้าร่วมประชุมเตรียมการรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนา พรรณวดี ในวโรกาสเสด็จเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ของจังหวัดสิงห์บุรี ในวันศุกร์ที่ 16 มิถุนายน 2560 โดยมีนายสุนิติ พรายศรี จากสำนักพระราชวังได้ให้คำแนะนำพร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ตรวจพื้นที่และรูปแบบในการจัดกิจกรรมการเตรียมความพร้อมในการจัดเตรียมงานพร้อมในการรับเสด็จในครั้งนี้  โดยมีนายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัด รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี เป็นประธานการประชุม  นายทรงพล ใจกริ่ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่สำนักงานโครงการ TO BE NUMBER ONE/ทีมจัดเตรียมงาน เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมช้างเอราวัณ ชั้น 3 วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี แห่งที่ 2 อำเภอท่าช้าง

 

จังหวัด: 
สิงห์บุรี
TOP