Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดสิงห์บุรี

ประชุมแกนนำอาสาสมัครแรงงาน ครั้งที่ 7/2560

pll_content_description

 เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2560 นางจารุณี เขมะรังษี แรงงานจังหวัดสิงห์บุรี เป็นประธานการประชุมประจำเดือนแกนนำอาสาสมัครแรงงานระดับตำบล ครั้ง 7/2560 โดยมีพี่เลี้ยงอาสาสมัครแรงงานของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดสิงห์บุรี เข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจงประชาสัมพันธ์ข่าวสาร/ภารกิจของหน่วยงานให้อาสาสมัครแรงงานทราบ ณ ห้องประชุมนายทองแสงใหญ่ ศาลากลางจังหวัดสิงห์บุรี (หลังใหม่)

จังหวัด: 
สิงห์บุรี
TOP