Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดสิงห์บุรี

ประชุมแกนนำอาสาสมัครแรงงาน ประจำเดือนกันยายน 2560

pll_content_description

 วันนี้ (27 ก.ย. 60) สำนักงานแรงงานจังหวัดสิงห์บุรี จัดประชุมแกนนำอาสาสมัครแรงงาน ประจำเดือนกันยายน 2560 ณ ห้องประชุมนายทองแสงใหญ่ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดสิงห์บุรี (หลังใหม่) โดยมีนางจารุณี เขมะรังษี แรงงานจังหวัดสิงห์บุรี เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยพี่เลี้ยงอาสาสมัครแรงงานจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดสิงห์บุรี ร่วมประชาสัมพันธ์ข่าวสาร ชี้แจงภารกิจ และมอบหมายงานให้แก่แกนนำอาสามัครแรงงาน รวมทั้งได้ชี้แจงแนวทางการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ต่อไป

   

   

จังหวัด: 
สิงห์บุรี
TOP