Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดสิงห์บุรี

วันที่ 13 กรกฎาคม สำนักงานแรงงานจังหวัดสิงห์บุรี จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน รุ่นที่ 3 (เจ้าหน้าที่รัฐและทีมสหวิชาชีพฯ) ประจำปี 2561

pll_content_description

 

จังหวัด: 
สิงห์บุรี
TOP