Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดสิงห์บุรี

สำนักงานแรงงานจังหวัดสิงห์บุรี ประชุมแกนนำอาสาสมัครแรงงานจังหวัดสิงห์บุรี ครั้งที่ 2/2564

pll_content_description

             วันศุกร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564  เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมขุนสรรค์ พันเรือง ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสิงห์บุรี  (หลังใหม่) นางภัทราภรณ์ เจริญรักษ์ แรงงานจังหวัดสิงห์บุรี เป็นประธานการประชุมแกนนำอาสาสมัครแรงงานจังหวัดสิงห์บุรี ครั้งที่ 2/2564 ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย เจ้าหน้าที่พี่เลี้ยงอาสาสมัครแรงงาน และอาสาสมัครแรงงานระดับตำบล โดยทุกหน่วยงานได้ชี้แจงภารกิจ แนวทาง และเป้าหมายการปฏิบัติงาน เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานในพื้นที่เพื่อขับเคลื่อนงานของอาสาสมัครแรงงานจังหวัดสิงห์บุรีต่อไป

TOP