Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดสิงห์บุรี

หัวหน้าส่วนราชการ สังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดสิงห์บุรี ได้ประชุมผ่านระบบ Video Conference การตรวจเยี่ยมมอบนโยบายและติดตามผลการดำเนินงานของกระทรวงแรงงาน ของรองนายกรัฐมนตรี พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ

pll_content_description

วันศุกร์ ที่ 22 มกราคม 2564 เวลา 10.30 น. หัวหน้าส่วนราชการ สังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดสิงห์บุรี ได้ประชุมผ่านระบบ Video Conference การตรวจเยี่ยมมอบนโยบายและติดตามผลการดำเนินงานของกระทรวงแรงงาน ของรองนายกรัฐมนตรี พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ ซึ่งรองนายกรัฐมาตรีได้มอบนโยบายในการปฏิบัติงานแก่ผู้บริหารระดับสูง และหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงแรงงานทั้งในและต่างประเทศ ดังนี้

1) การเฝ้าระวัง และการป้องกันการแพร่ระบาดในกลุ่มแรงงานต่างด้าว ชะลอการนำเข้าแรงงานต่างด้าว และการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวภายในประเทศ ให้มีประสิทธิภาพ

2) กำหนดมาตรการผ่อนผันแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2563 ให้มีความรัดกุมในทุกขั้นตอน เพื่อยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19

3) กำหนดมาตรการเฝ้าระวัง ตรวจสอบ คัดกรองโรคโควิด – 19 ให้ครอบคลุม ในทุกสถานประกอบการ

4) เร่งรัด ให้ความช่วยเหลือ ผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ให้ทันต่อสถานการณ์

5) กำหนดมาตรการ ให้ความช่วยเหลือ เพื่อรักษาสภาพการจ้างงาน และส่งเสริมการจ้างงาน ให้ครอบคลุม ทั้งแรงงานในระบบ และนอกระบบ รวมทั้งให้มีมาตรการช่วยเหลือในเรื่องของการฝึกอาชีพ เพื่อยกระดับทักษะฝีมือ และหางานให้ทำอย่างรวดเร็วที่สุด

6) ยกระดับการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ สู่ Tier 1 เพื่อให้เป็นตามมาตรฐานสากลและองค์การระหว่างประเทศ

7) สำหรับการขยายตลาดแรงงานในต่างประเทศวันนี้ได้ Video Conference ไปยังสำนักงานแรงงานในต่างประเทศด้วย เพื่อเป็นการส่งเสริมการจ้างงานขอให้สำนักงานแรงงานในต่างประเทศหาตำแหน่งงานว่าง เพื่อรองรับแรงงานไทยที่จะไปทำงานในต่างประเทศให้มีรายได้และขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศหลังสถานการณ์โรคโควิด – 19 คลี่คลาย

8) มาตรการช่วยเหลือและเยียวยาผู้ว่างงานขอให้เร่งรัดการจ่ายสิทธิประโยชน์กรณีว่างงานให้แก่ผู้ประกันตนที่ได้รับผลกระทบให้ครบถ้วนไม่ตกหล่น รวมทั้งให้มีมาตรการช่วยเหลือในเรื่องของการฝึกอาชีพ เพื่อยกระดับทักษะฝีมือและหางานให้ทำอย่างเร็วที่สุด

9) ให้ดูแลและเร่งรัดดำเนินการชดเชยการขาดรายได้ของแรงงาน

TOP