Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดสิงห์บุรี

แรงงานจังหวัดสิงห์บุรี มอบหมายเจ้าหน้าที่ร่วมปฏิบัติงานกับชุดปฏิบัติการจัดระเบียบสังคมแบบบูรณาการจังหวัดสิงห์บุรี

pll_content_description

 วันที่ 6 ก.ค. 2560 เวลา 20.00 น. นางจารุณี เขมะรังษี แรงงานจังหวัดสิงห์บุรี มอบหมายให้นายจักรกฤษณ์ ง่อยจันทร์ นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ และนางสมหมาย เกิดศรี ร่วมปฏิบัติงานกับชุดปฏิบัติการจัดระเบียบสังคมแบบบูรณาการจังหวัดสิงห์บุรี โดยได้ออกตรวจสถานบริการ/สถานประกอบการ และพื้นที่เสี่ยง เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์และการค้าประเวณี ในเขตพื้นที่จังหวัดสิงห์บุรี ณ อ.เมืองสิงห์บุรี จำนวน 2 แห่ง

1.ร้าน 3 เหรียญ
2.ร้าน Money Pub
ผลการตรวจไม่พบการกระทำความผิดฐานค้ามนุษย์
 
   
 
   
 
   
จังหวัด: 
สิงห์บุรี
TOP