Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดสิงห์บุรี

แรงงานจังหวัดสิงห์บุรี มอบเจ้าหน้าที่ออกตรวจสถานบริการฯ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์และการค้าประเวณี ในเขตพื้นที่จังหวัดสิงห์บุรี

pll_content_description

 วันที่ 24 ส.ค. 2560 เวลา 20.00 น. นางจารุณี เขมะรังษี แรงงานจังหวัดสิงห์บุรี มอบหมายให้นายจักรกฤษณ์ ง่อยจันทร์ นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ และนางสมหมาย เกิดศรี ร่วมปฏิบัติงานกับชุดปฏิบัติการจัดระเบียบสังคมแบบบูรณาการจังหวัดสิงห์บุรี โดยได้ออกตรวจสถานบริการ/สถานประกอบการ และพื้นที่เสี่ยง เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์และการค้าประเวณี ในเขตพื้นที่จังหวัดสิงห์บุรี ณ อ.ค่ายบางระจัน จำนวน 3 แห่ง ได้แก่ 

– ร้านศรีทองคาราโอเกะ
– ร้านกันเอง
– ร้านหมื่นจอก
ผลการตรวจไม่พบการกระทำความผิดฐานค้ามนุษย์
 
 
   
 
   
จังหวัด: 
สิงห์บุรี
TOP