Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดสิงห์บุรี

แรงงานจังหวัดสิงห์บุรี ร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาชนบทตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดสิงห์บุรี

pll_content_description

  วันที่ 15 ส.ค.60 เวลา14.00น นางจารุณี เขมะรังษี แรงงานจังหวัดสิงห์บุรี ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาชนบทตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดสิงห์บุรี (ศจพ.จ.สิงห์บุรี) ณ ห้องประชุมนายทองแสงใหญ่ ชั้น3 ศาลากลางจังหวัดสิงห์บุรี (หลังใหม่) ซึ่งจัดโดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสิงห์บุรี  โดยมีนายทรงพล ใจกริ่ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี เป็นประธานการประชุม เพื่อกำหนดแนวทางการขับเคลื่อนการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถีชีวิต

 

จังหวัด: 
สิงห์บุรี
TOP