Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดสิงห์บุรี

แรงงานจังหวัดสิงห์บุรี ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการประกันสังคมจังหวัดสิงห์บุรี ครั้งที่2/2560

pll_content_description

วันที่ 13 กันยายน 2560  เวลา 09.30น.   นายทรงพล ใจกริ่ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการประกันสังคมจังหวัดสิงห์บุรี ครั้งที่2/2560  เพื่อพิจารณาการเป็นทุพพลภาพของผู้ประกันตน ในการนี้ นางจารุณี เขมะรังษี แรงงานจังหวัดสิงห์บุรี เป็นคณะอนุกรรมการฯ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมชั้น2 สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสิงห์บุรี

   

 

   

จังหวัด: 
สิงห์บุรี
TOP