Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดสิงห์บุรี

แรงงานจังหวัดสิงห์บุรี ร่วมเป็นเกียรติพิธี พิธีเปิดโครงการ “ตลาดเงินตลาดทุนเพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการรายย่อย”

pll_content_description

 วันที่ 7 มิถุนายน 2560 เวลา 09.00 น. นางจารุณี เขมะรังษี แรงงานจังหวัดสิงห์บุรี ร่วมเป็นเกียรติพิธี พิธีเปิดโครงการ “ตลาดเงินตลาดทุนเพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการรายย่อย”  ณ ห้องประชุมจุฑามาศ ภัตตาคารไพบูลย์ไก่ย่าง จังหวัดสิงห์บุรี โดยมี นายทรงพล ใจกริ่ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี เป็นประธาน   ซึ่งในการจัดงานครั้งนี้มีหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลังทั้งภาครัฐและเอกชนร่วมจัดกิจกรรมออกบูธ กิจกรรมให้ความรู้เพื่อจุดประกายความคิดให้กับผู้ประกอบการในการพัฒนาธุรกิจ ความรู้เรื่องสิทธิประโยชน์ด้านภาษี สิทธิประโยชน์การจดทะเบียนนิติบุคคลและเสวนานำเสนอการประกอบธุรกิจที่ประสบความสำเร็จของผู้ประกอบการรายย่อยตลอดจนการนำเสนอเพื่อแนะนำผลิตภัณฑ์ บริการของสถาบันการเงินในสังกัดกระทรวงการคลัง ให้กับกลุ่มเป้าหมายที่เป็นผู้ประกอบการรายย่อยในเขตพื้นที่สิงห์บุรี และจังหวัดใกล้เคียง จำนวน 200 คน

 

     

 

 

     

จังหวัด: 
สิงห์บุรี
TOP