Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดสิงห์บุรี

แรงงานจังหวัดสิงห์บุรี ร่วมโครงการบรรพชาอุปสมบทพระภิกขุสามเณร และบวชศึลจาริณีภาคฤดูร้อน เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามพรมราชกุมารี

pll_content_description

 

เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2560 เวลา 14.00 น. นายพศิน โกมลวิชญ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี เป็นประธานโครงการบรรพชาอุปสมบทพระภิกษุ สามเณร และบาชศึลจาริณีภาคฤดูร้อน เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ ณ วัดโบสถ์ ตำบลถอนสมอ อำเภอท่าช้าง จังหวัดสิงห์บุรี  และมีนายทรงพล ใจกริ่ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี แรงงานจังหวัดสิงห์บุรี (นางจารณี เขมะรังษี) สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด (นางสาวพรประไพ อัศวเหม) ประกันสังคมจังหวัดสิงห์บุรี (นางณัฐชนน ชัยถาวรพงศ์) หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสิงห์บุรี พี่น้องประชาชนชาวอำเภอท่าช้าง ร่วมงานโครงการบรรพชาอุปสมบทพระภิกษุ สามเณร และบวชศีลจาริณีภาคฤดูร้อน เฉลิมหระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในครั้งนี้ด้วย

 

จังหวัด: 
สิงห์บุรี
TOP