Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดสิงห์บุรี

แรงงานจังหวัดสิงห์บุรี เชิญชวนเข้าร่วมโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

pll_content_description

 

                                        

 

                            ข่าวสำนักงานแรงงานจังหวัดสิงห์บุรี

ศาลากลางจังหวัดสิงห์บุรี ชั้น 2 อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี

 

โทรศัพท์/โทรสาร 036 – 507199 E-mail : sbr.labour@hotmail.com

ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้าร่วมโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

——————————

                            ด้วยจังหวัดสิงห์บุรี โดยสำนักงานแรงงานจังหวัดสิงห์บุรี ได้รับจัดสรรงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จากสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือกำลังแรงงานผู้เดือดร้อนด้านอาชีพให้มีโอกาสในการเพิ่มพูนศักยภาพในทักษะใหม่ (ReSkill) นอกเหนือจากทักษะเดิมที่มี เพื่อให้แรงงานตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาตนเอง เพื่อพึ่งพาตนเอง และสามารถช่วยเหลือกันในชุมชนท้องถิ่นได้ รวมทั้งส่งเสริมการมีส่วนร่วมในรูปแบบประชารัฐ ทั้งนี้ กลุ่มเป้าหมายต้องไม่ซ้ำซ้อนกับโครงการเพิ่มศักยภาพผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ “เพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ เพิ่มรายได้ และความมั่นคงในชีวิต” โดยมีรายละเอียดกิจกรรมที่จะดำเนินการฝึกอบรมในพื้นที่/ชุมชน จำนวน 60 กิจกรรม ประกอบด้วย การฝึกอาชีพช่างสาขาต่าง ๆ การทำอาหาร ศิลปหัตถกรรม และอื่นๆ โดยผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับค่าเบี้ยเลี้ยง 120 บาท/คน/วัน รุ่นละประมาณ 7 – 10 วัน ขึ้นอยู่กับแต่ละหลักสูตร กำหนดฝึกอบรมภายในเดือนพฤษภาคม – มิถุนายน 2561 รายละเอียดตามแนบ

 

สำนักงานแรงงานจังหวัดสิงห์บุรี จึงขอเชิญชวนกำลังแรงงานผู้ได้รับความเดือดร้อนด้านอาชีพ/ผู้สนใจ สมัครเข้าร่วมโครงการฯ และสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  สำนักงานแรงงานจังหวัดสิงห์บุรี  ศาลากลางจังหวัดสิงห์บุรี  ชั้น 2  อำเภอเมือง  จังหวัดสิงห์บุรี  โทรศัพท์/โทรสาร  036 – 507199    E-mail : sbr.labour@hotmail.com (นายจักรกฤษณ์  ง่อยจันทร์ นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ ผู้รับผิดชอบประสานงาน)

 

สำนักงานแรงงานจังหวัดสิงห์บุรี

30 เมษายน 2561 

จังหวัด: 
สิงห์บุรี
TOP