Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดสิงห์บุรี

แรงงานจังหวัดสิงห์บุรี แนะนำตัวแกนนำอาสาสมัครแรงงานระดับตำบลในพื้นที่อำเภอเมืองสิงห์บุรี

pll_content_description

 วันที่ 2 มิ.ย. 60 เวลา 09.00 น. นางจารุณี เขมะรังษี แรงงานจังหวัดสิงห์บุรี ได้รับความอนุเคราะห์จากนายประดิษฐ์ ศรีประเสริฐ นายอำเภอเมืองสิงห์บุรี ให้เข้าร่วมกิจกรรมการประชุมประจำเดือน กำนัน ผู้ใหญ่บ้านอำเภอเมืองสิงห์บุรี เพื่อแนะนำตัวแกนนำอาสาสมัครแรงงานระดับตำบลในพื้นที่ อ.เมือง พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ภารกิจของทุกหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงาน และชี้แจงข่าวสารที่สำคัญของกระทรวงแรงงานให้ที่ประชุมทราบ

 

     

 

     

 

     

จังหวัด: 
สิงห์บุรี
TOP