Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดสิงห์บุรี

โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE ในสถานประกอบการ จังหวัดสิงห์บุรี ประจำปี 2560

pll_content_description

เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2560 สำนักงานแรงงานจังหวัดสิงห์บุรี จัดกิจกรรมการฝึกอบรม/สัมมนาโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE ในสถานประกอบการ จังหวัดสิงห์บุรี ประจำปี 2560 ณ ห้องประชุมนายทองแสงใหญ่ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดสิงห์บุรี (อาคาร 5 ชั้น)

 

 

 

 

จังหวัด: 
สิงห์บุรี
TOP