Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดสิงห์บุรี

โครงการสาน สร้าง เสริมสุขแรงงานไทย จังหวัดสิงห์บุรี กิจกรรมที่ 3 เสริมสร้างและพัฒนาแรงงานนอกระบบให้เข้มแข็ง

pll_content_description

 เมื่อวันที่ 15 – 17 พฤษภาคม 2560 สำนักงานแรงงานจังหวัดสิงห์บุรี ได้จัดทำโครงการสาน สร้าง เสริมสุขแรงงานไทย กิจกรรมที่ 3 เสริมสร้างและพัฒนาแรงงานนอกระบบให้เข้มแข็ง ด้วยการนำศึกษาดูงานและอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรในชุมชน และ E-marketing ร กลุ่มวิสาหกิจชุมชนขนมหวานบ้านทองเอน และบ้านน้ำอ้วย วัดหัวดง ตำบลทองเอน จังหวัดสิงห์บุรี ผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 30 คน

 

 

 

จังหวัด: 
สิงห์บุรี
TOP