Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดสิงห์บุรี

โครงการสาน สร้าง เสริมสุข แรงงานไทย จังหวัดสิงห์บุรี ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

pll_content_description

 เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2559 สำนักงานแรงงานจังหวัดสิงห์บุรี จัดงานสานสร้างเสริมสุข แรงงานไทย จังหวัดสิงห์บุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ครั้งที่ 1  ณ บริเวณ ศูนย์ราชการจังหวัดสิงห์บุรี โดยนางจารุณี เขมะรังษี มอบหมายให้ นางสุชญา มีดีภาค นักวิชาการแรงงานชำนาญการ จัดกิจกรรมในลักษณะบูรณาการกันระหว่างหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดสิงห์บุรี ซึ่งมีการให้บริการแรงงานทั้งในระบบและนอกระบบ เช่น นัดพบแรงงาน ,บริการแนะแนวอาชีพ ,ให้คำแนะนำการเดินทางไปทำงานต่างประเทศ ,หน่วยบริการให้คำแนะนำสิทธิประโยชน์ประกันสังคม , การให้ความรู้เกี่ยวกับสวัสดิการแรงงาน ,การสาธิตอาชีพอิสระ ให้คำแนะนำการคุ้มครองผู้รับงานไปทำที่บ้าน , การสาธิตการนวดจากกลุ่มคนพิการ , ประชาสัมพันธ์ภารกิจของศูนย์ประสานงานและสนับสนุนเครือข่ายแรงงานนอกระบบจังหวัด , การจำหน่ายสินค้าจากการฝึกอาชีพ ตามโครงการจ้างงานเร่งด่วนและพัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน ทั้งนี้ มีผู้ร่วมกิจกรรม กว่า 200 คน 

 

 

 

 

 

 

 

จังหวัด: 
สิงห์บุรี
TOP