Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดสิงห์บุรี

โครงการสาน สร้าง เสริมสุข แรงงานไทย จังหวัดสิงห์บุรี ครั้งที่ 7 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

pll_content_description

เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560 สำนักงานแรงงานจังหวัดสิงห์บุรี และหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานร่วมบูรณาการนำภารกิจสู่ประชาชนในพิ้นที่ ตามโครงการ “สาน-สร้าง-เสริมสุขแรงงานไทย จังหวัดสิงห์บุรี” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เข้าร่วมในงานวันคนพิการสากลจังหวัดสิงห์บุรี ประจำปี 2559 กับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสิงห์บุรี  ณ อาคารเอนกประสงค์ สนามกีฬากลางจังหวัดสิงห์บุรี อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี โดยผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี (นายพศิณ โกมลวิชญ์) เป็นประธานโดยสำนักงานแรงงานจังหวัดสิงห์บุรีนำกิจกรรมการสาธิตอาชีพอิสระให้กับประชาชนทั่วไป ครั้งที่ 7 “การทำไข่เค็มใบเตย” 

 

 

 

จังหวัด: 
สิงห์บุรี
TOP